Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

Natječaji Općina

OPĆINA TOUNJ

OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 370-01/16-01/01

UR.Broj: 2133/20-01-16-6

Tounj, 03.03. 2016.

 

Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora usvojenoj na 14. sjednici općinskog vijeća dana 26. veljače Općinski načelnik Općine Tounj  raspisuje dana 03.03.2016.

 

J A V N I    N A T J E Č A J ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

 

I. PREDMET ZAKUPA:

Poslovni prostor u  zgradi „Društvenog doma“, Zdenac

površine  6o m², parkirališni prostor 60 m²

Namjena: Skladišni prostor i parkiralište

– početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  765,00 kuna bez PDV-a

– poslovni prostor daje se u zakup najduže na rok od 2 godine s mogućnosti produženja prema uvjetima davatelja vlasnika prostora.

 

II. Natjecatelji se obvezuju uplatiti garantni polog u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine, s time da odabrani natjecatelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom sklapanja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane točkom XIV. ovog javnog natječaja. Po sklapanju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugog potraživanja Općine koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu).

 

III.    Natjecatelji moraju u ponudi navesti da se obvezuju, ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, uplatiti najmanje iznos u visini jednomjesečne zakupnine unaprijed, prije sklapanja Ugovora o zakupu i to u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.

 

IV. Rok za podnošenje pisanih prijava za sudjelovanje  je 11.03.2016. godine do 15,00 sati.

 

V. Natjecatelji se obvezuju dostaviti osnovne podatke (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe), te dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora, a osobe koje prema Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo sklapanja  ugovora po uvjetima najpovoljnije ponude iz javnog natječaja trebaju  dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status.

 

VI. Datum početka obavljanja ugovorene djelatnosti u prostoru pod točkom 1. ovog natječaja je 01.04.2016. godine.

 

VII. Poslovni prostor pod točkom 1. ovog javnog natječaja može se pogledati svaki radni dan općine od 03.03. 2016. 11.03.2016.  od 12,00 sati do 13,00 sati.

 

VIII. Odabir  će se provesti dana 15.03. 2016. godine u 14,00 sati u prostorijama Općine Tounj, Linije 3 b , 47264 Tounj.

 

IX. Obvezu natjecatelja na davanje izjave da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup.

 

X. Obvezu natjecatelja da da izjavu da je poslovni prostor za koji se natječe uređen sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tounj, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor za koji se natječe ulagati sa  suglasnosti zakupodavca).

 

XI. Na natječaju ne može sudjelovati fizička ili pravna osoba, odnosno njihovi osnivači i/ili ovlaštene osobe za zastupanje za koje je na dan odabira evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema Općini Tounj, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja.

 

XII. Obveza natjecatelja da dostavi potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava te naznaku da se neće razmatrati ponude onih  natjecatelja koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja.

 

XIII. Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom Javnom natječajnom postupku ne zaključi ugovor o zakupu sa odabranim natjecateljem na osnovi Odluke povjerenstva za provedbu natječajnog postupka.

 

XIV. Odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora prilikom sklapanja ugovora o zakupu dostaviti  bjanko trasiranu akceptiranu mjenicu ( minimalno vrijednosti  do 10. 000,00 kn  po ovlaštenoj osobi ili vlasniku s klauzulom bez protesta uz mjenično očitovanje kao osiguranje plaćanja, ovjerenu kod javnog bilježnika a koje će se naplatiti u slučaju da zakupnik u tijeku ugovornog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu duže od 3 (tri i više mjeseci ).

 

XV. Odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno odredbi članka 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( „Narodne novine“ broj: 125/11, 64/15), a na trošak zakupnika.

 

XVI. Dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine.

Garantni polog se uplaćuje na račun Općine Tounj broj HR3125000091855700003

Poziv na broj za pravne i fizičke osobe HR24 5835- OIB

 

XVII. Pisana prijava za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

 1. zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja, adresa prebivališta i OIB (za fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište, OIB i MB ( za pravnu osobu), naznaka  poslovnog prostora koji se licitira, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te naziv banke i broj  računa radi povrata garantnog pologa. (garantni polog se vraća isključivo na račun s kojeg je bila uplaćena na žiro-račun Proračuna Općine Tounj ),
 2. dokaz da je natjecatelj uplatio garantni polog,
 3. presliku važeće osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba (građanin ili obrtnik) odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje ako je natjecatelj pravna osoba,
 4. izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra koji ne smije biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik,
 5. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u nadležni strukovni registar ili drugu odgovarajuću potvrdu koje ne smiju biti starije od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da natjecatelj udovoljava uvjetima za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira ako je natjecatelj fizička osoba koja nije obrtnik,
 6. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja nadležnog trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registar koji ne smiju biti stariji od 15 dana do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da je natjecatelj pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u polovnom prostoru koji se licitira te ime i prezime osobe, zakonskog zastupnika pravne osobe,
 7. Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta izdanog od strane Državnog zavoda za statistiku sukladno odluci kojom se propisuje nacionalna klasifikacija djelatnosti, ako je natjecatelj pravna osoba.

 

 1. Potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 15 dana  do dana prijave na javni natječaj, iz kojih mora biti vidljivo da  natjecatelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja odnosno da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 2. Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na natječaj podnosi se u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Tounj, Linije 3b 47264 Tounj, s naznakom„NE OTVARATI“ – prijava za natječaj poslovnog prostora pod rednim brojem  (obvezno naznačiti naziv prostora koji se zakupljuje ), a zaprima se u JUO općine Tounj, Linije 3b 47264 Tounj do _11.03.2016.__do_15,00 sati.

Pisana prijava sa utvrđenim prilozima za sudjelovanje na natječaju u zatvorenoj omotnici može se osim osobno, dostaviti i preporučenom pošiljkom.

Ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do održavanja otvaranja ponuda povjerenstvu dostaviti pisanu punomoć za zastupanje za predmetni natječaj (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe), u protivnom Povjerenstvo će istog isključiti sa otvaranja ponuda.

 • Ponudu poslovnog prostora koji je predmet ovog natječaja provodi Povjerenstvo na način da se pristigle ponude unose u zapisnik s time da početna isklična ponuda mjesečne zakupnine ne može biti niža od početnog iznosa zakupnine objavljenog u javnom natječaju.

Povjerenstvo proglašava najpovoljnijeg natjecatelja koji je ponudio najvišu mjesečnu zakupninu kao budućeg zakupnika poslovnog prostora.

Mjesečna zakupnina se određuje u kunama, a plaća se unaprijed, najkasnije do 10-tog dana u mjesecu za koji se plaća

 • Zakupnik je dužan početi plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora ( tj. od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora).
 • Najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana provedene licitacije ili do roka kojeg odredi Povjerenstvo potpisati te ovjeriti ugovor o zakupu. Nakon toga slijedi primopredaja poslovnog prostora, koja će biti izvršena u zakupljenom prostoru u vrijeme  kako je naznačeno u Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora, potpisivanjem Zapisnika o primopredaji poslovnih prostora. Ako najpovoljniji natjecatelj ne postupi na opisani način bez opravdanog razloga, Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora će se poništiti, a javni natječaj za taj poslovni prostor će se ponoviti ukoliko bude zainteresiranih za ponovni zakup.

 

Općinski načelnik općine Tounj

Ivica Sopek

Prijašnje vijesti

VAŽNA OBAVJEST A VEZANA ZA ZAKON O PRISTUPU INFORMACIJA

tounj

Čiščenje komunalnog otpada Kamenica- Jurećkini

tounj

Zaštita tounjskog sira

tounj

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content