Jedinstveni upravni odjel

tounj

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Linije 3b, Tounj 

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka

07: 00 – 15:00 h.

Tel: 047-563-003  /   Fax: 047-563-002
E-mail: opcinatounj@gmail.com

POPIS ZAPOSLENIKA OPĆINE TOUNJ

1. Ivanka Turkalj Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 047/563-003; 099-288-6888
email: procelnica.opcinatounj@gmail.com

2. Franjo Pribanić Referent za računovodstvene poslove 047/563-003; 098 160 1858
email: opcinatounj@gmail.com

3. Nikolina Matešić Katić Referent za administrativne poslove 047/563-003; 098 997 09 24
email: matesicnikolina1@gmail.com

4. Alen Capan Građevinski majstor 047/563-003; 092 237 9336
email: opcinatounj@gmail.com

5 Matija Drašković Ukopnik 047/563-003; 095 198 1152
email: opcinatounj@gmail.com

6 Marica Cvitanović Čistačica 047/563-003; 097 771 5486
email: opcinatounj@gmail.com

Sukladno članku 26. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15123/1798/19144/20  tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Omogućuje se podnošenje predstavki i pritužbi

  • podnošenje predstavki i pritužbi putem pošte
  • putem knjige za pritužbe dostupne u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine 
  • usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe
  • elektroničkim putem  na adresu elektroničke pošte 

Prema odredbama  članka 53. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave osnivaju upravni odjeli i službe (upravna tijela), čije ustrojstvo se određuje općim aktom jedinice lokalne samouprave u skladu sa njenim Statutom i ZLP(R)S-a. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja i rukovodi pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja sukladno zakonu, imenuje  Općinski načelnik  te je  Općinskom načelniku odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad cijelog Jedinstvenog upravnog odjela.

Sukladno  odredbama Zakona o službenicima i namještenicima  u područnoj (regionalnoj) samoupravi  prava i obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima lokalnih jedinica uređuju zakonom i na temelju zakona donesenim propisima, a na pitanja, koja na taj način ili kolektivnim ugovorom nisu uređena, primjenjuju se opći propisi o radu. 

Službenici i namještenici se primaju u službu na slobodna radna mjesta utvrđena pravilnikom o unutarnjem redu kojim se utvrđuje unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručne i druge uvjete za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela u skladu sa statutom i općim aktima lokalne jedinice.

Unutarnja organizacija i način rada Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja  organizacijskog i radno pravnog  karaktera značajna za rad  utvrđuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pročelnik koji se imenuje i razrješuje na način propisan zakonom. Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.  Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj:  86/0861/1104/18112/19) općinski načelnik Općine Tounj  donosi  Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel općine  Tounj  za svaku godinu. Planom prijema  utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za godinu za koju se plan donosi i planiran broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i struke.

Pravilnikom o radu se uređuju radni odnosi i druga pitanja vezano s radnim odnosom službenika  i namještenika (zaposlenika).

Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisuju se mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog stažaOsnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđuje se kolektivnim ugovorom. Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje ju odlukom župan, gradonačelnik, odnosno općinski načelnik. Osnovica za obračun plače u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj određena je visini  koja se primjenjuje za obračun plaće državnih službenika i namještenika. 

Koeficijente za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave određuje odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog župana, gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.

Skip to content