Komunalna infrastruktura

tounj
Komunalnu infrastrukturu čine:
 • – nerazvrstane ceste
 • – javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 • – javna parkirališta
 • – javne garaže
 • – javne zelene površine
 • – građevine i uređaji javne namjene
 • – javna rasvjeta
 • – groblja i krematoriji na grobljima
 • – građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. 

 
Jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.
 

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

 • iz komunalnog doprinosa
 • iz komunalne naknade
 • iz cijene komunalne usluge
 • iz naknade za koncesiju
 • iz proračuna jedinice lokalne samouprave
 • iz fondova Europske unije
 • iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
 • iz donacija
Skip to content