Projekt POUČNA STAZA

tounj

Nositelj: Općina Tounj

Partner: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke
županije „Natura viva“

Voditelj projekta: Ivan Sopek, načelnik Općine Tounj

Koordinatorica: Marina Trpčić, stručna suradnica, Javna ustanova „Natura viva“

Trajanje: studeni 2012. – lipanj 2013.

Stručni suradnici: Ministarstvo Kulture – Konzervatorski odjel u Karlovcu;  Speleološki klub „Ozren Lukić“ – Rudarsko-geološko naftni fakultet, Zagreb

Smjernice: Prostorni plan Općine Tounj;

Nacionalna strategija biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Strategija)

 

Projekt „Poučna staza Tounjčica“ predlaže se radi osiguravanja dijela infrastrukture za posjetitelje tounjskog kraja te radi unapređivanja zaštite prirode u tom području. Program uređenja poučne staze Općina Tounj pokreće s ciljem njene izgradnje po fazama od tounjskog mosta do izvora Tounjčice i od tounjskog mosta nizvodno do mlinice. U prvoj fazi planira se postavljanje u prostor 3 poučne ploče dimezija 140x130cm, na granicama prve planirane trase. Jedna ploča postaviti će se kod tounjskog mosta, druga kod ugibališta uz cestu na početku staze prema izvoru Tounjčice i treća uz stazu kod izvora Tounjčice. U okviru ranijih projekata Općine Tounj izgrađeno je odmorište kod tounjskog mosta koje zahvaljujući iznimno atraktivnoj poziciji uz kanjon Tounjčice i visokoatraktivnim postojećim sadržajima predstavlja osnovu za zadržavanje posjetitelja. To se osobito odnosi na dvostruki tounjski most kao najznačajniju kulturno-povijesnu vrijednost područja s restauriranim kamenim vojnicim, danas simbol Tounja. Ondje je i čvrsti drveni objekt – suvenirnica koji se savršeno uklopio u prostor zahvaljujući stalnoj suradnji Općine Tounj s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Karlovcu, kao i vidikovac uz rub kanjona s kojega se otvara savršena vizura na sve okolne sadržaje. Pored spomenutoga postoje i drugi uređeni sadržaji s obje strane mosta koji čine jedinstvenu cjelinu namijenjenu privlačenju i zadržavanju posjetitelja. Svi sadržaji opisane lokacije ciljano su pripremani kao polazišna točka za razvoj održivog turizma tounjskog kraja.

Napominjemo da je spomenuto područje izuzetno interesantno za posjećivanje te da su do sada zabilježeni brojni individualni posjeti te organizirana događanja i posjećivanja od strane istraživačkih skupina, a osobito speleoloških, planinarskih i drugih udruga.

Važna je činjenica da su rijeka Tounjčica i tounjske špilje kao dio područja ekološke mreže prepoznate kao dijelovi prirode nacionalne i međunarodne važnosti i da se tim područjima mora upravljati isključivo u duhu zaštite prirode, a to podrazumijeva neagresivni pristup u razvoju turizma s naglaskom na promociju prirodnih vrijednosti, edukaciju i senzibilizaciju javnosti za njihovo očuvanje i zaštitu. Stoga je nužno osigurati odgovarajuću infrastrukturu koja je nužna za adekvatan prihvat posjetitelja, sigurnost i zaštitu sastavnica prirode, privatne imovine i svih zaštićenih kulturno-povijesnih elemenata.

U okviru ove faze programa (projekt „Poučna staza Tounjčica“) namjera je započeti realizaciju poučne šetnice uz Tounjčicu odgovarajućim informativno-edukativnim infrastrukturnim sadržajima za posjetitelje, sukladno Sporazumu o partnerstvu sklopljenom između dvije institucije (Sporazum u prilogu projektu). Sve aktivnosti izvoditi će se sukladno Prostornom planu Općine Tounj i smjernicama koje su dane Strategijom biološke i krajobrazne raznolikosti RH, a odnose se na suradnju sektora zaštite prirode, lokalne zajednice (osobito udruga civilnog društva) i lokalne uprave s ciljem očuvanja i zaštite vrijednih područja ekološke mreže (u ovom kontekstu Ogulinsko-plaščansko područje, HR2000592).

Izgrađena poučna staza koristiti će za poučne šetnje koje će ubuduće provoditi educirani kadrovi s ciljem upoznavanja posjetitelja s prirodnim i kulturno-povijesnim vrijednostima tounjskog kraja te senzibilizacije javnosti za očuvanje i zaštitu osjetljivih sastavnica prirode krša. Planirana poučna staza također predstavlja temelj za buduće organiziranje složenijih poučno-edukativnih programa
koje Općina Tounj nadalje ima mogućnost provoditi u suradnji s Javnom ustanovom, primjerice za provođenje Škole krša, poučno-edukativnog programa za školsku i studentsku populaciju iz Hrvatske i inozemstva koji se već provodi u drugim zaštićenim područjima Karlovačke županije. Time se ostvaruju dodatni visokoatraktivni i kvalitetni sadržaji za posjetitelje tounjskog kraja. Kroz sve te buduće predviđene programe posjetitelji će se informirati i educirati o prirodnoj i kulturnoj baštini Tounja i okolnih naselja te o zaštićenim prirodnim vrstama i staništima rijeke Tounjčice, kao i brojnih podzemnih staništa i pripadajuće faune.

U nastavku projekta ubuduće će se opremiti predviđene trase poučne staze dodatnim poučnim sadržajima i orijentacijskim znakovima. Kao što je ranije spomenuto, kraća trasa je planirana za proširenje od uređenog vidikovca uz tounjski most s kojeg se pruža pogled na špilju Zdenac do prve nizvodne mlinice na Tounjčici (postavljanje poučne ploče u blizini mlinice). Druga trasa fizički će dosezati do špilje Tounjčice, gdje će se u međuprostoru između tounjskog mosta i izvor-špilje Tounjčice, sukladno mogućnostima, postavljati ploče o kulturno-povijesnim i prirodnim značajkama područja te tradicijskim običajima i vrijednostima. Infrastrukturni elementi poučne staze koji se predlažu za financiranje temeljem ovog natječaja su poučne ploče (primjer gotove ploče Prilog 1), a u nastavku projekta osigurati će se za stazu i markacijski stupići s priktogramom (Prilog 2). U nastavku projekta postaviti će se optimalan broj poučnih ploča unutar predviđenih trasa, odgovarajući broj markacijskih stupića sa stiliziranim gravurama i putokaznim strelicama na odgovarajućim pozicijama unutar zadanih granica trase.

 

Realizacijom projekta ostvaruje se usmjereno i sadržajno kretanje posjetitelja, u cilju zaštite i očuvanja prirodne i kulturne baštine Tounja, osobito područja uz tounjski most i dijelova uz dvije pristupačne i atraktivne špilje (špilja Zdenac i špilja Tounjčica). Postavljanjem poučne ploče o najvećoj špilji u ovom području – Špilji u kamenolomu Tounj (dužine 8,5km) osigurala bi se i promocija prirodnih atrakcija koje trenutno nisu fizički dostupne za javnost. Namjera je osigurati posjetiteljima spoznaje o postojanju i potrebi očuvanja podzemnih vrijednosti koje su jedinstvene u svijetu (freatičke sige koje su u proceduri zaštite kao posebno zaštićene prirodne vrijednosti).Označena staza s poučnim sadržajima uvelike bi povećala atraktivnost područja, sigurnost posjetitelja, stanovnika i baštine. Time bi se sadržajno obogatio prirodno i kulturno-povijesno već definirani prostor te bi se osiguralo usmjereno kretanje posjetitelja označenim stazama predviđenima upravo u tu svrhu.

Predviđene aktivnosti u okviru programa za posjetitelje općine Tounj uključuju:

– pripremu i razradu projekta Poučna staza Tounjčica (realizira Općina Tounj u suradnji s Javnom ustanovom, nadležnim Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, stanovništvom, udrugama i drugim dionicima, sve sukladno smjernicama Prostornog plana Općine Tounj i u skladu s nacionalnom Strategijom iz područja zaštite prirode);
– fizičku izvedbu i prilagodbu poučne staze (realizira Općina Tounj temeljem vlastitih proračunskih sredstava i temeljem osiguranja sredstava iz odgovarajućih fondova i natječaja);
– projektiranje trasa poučne staze i osiguravanje educiranih ljudskih resursa za izvođenje poučnih šetnji te za nadzor područja i sigurnost posjetitelja (Općina Tounj u suradnji s Javnom ustanovom i drugim institucijama);
– prikupljanje svih potrebnih informacija i pripremu poučnih sadržaja (infrastrukturnih elemenata – poučnih ploča) (osiguravaju Općina Tounj i Javna ustanova, temeljem prethodnih dogovora i Sporazuma o suradnji);
– izgradnja info-centra i muzejskog prostora u budućnosti (temeljem kandidiranja složenijih projekata Općine Tounj i odgovarajućih partnera na EU fondove);
– postavljanje poučnih sadržaja u prostor – poučnih ploča i markacija duž poučne staze (gore opisane predviđene trase) (osigurava Općina Tounj sa suradnicima i temeljem vlastitih sredstava i iz drugih odgovarajućih fondova).

Aktivnosti predviđene u okviru prve faze opremanja poučne staze – projekt „Poučna staza Tounjčica“ uključuju:

– pripremu dijela poučne staze u smislu fizičkih radova (uređivanje okoliša – košnja i proširivanje staze na odgovarajućim mjestima / aktivnost A1
– topografski snimci, fotografiranje te obrada speleoloških nacrta, priprema skica, karata i drugih grafičkih priloga za 3 poučne ploče na rubnim dijelovima predviđenih trasa (Općina Tounj u suradnji sa speleološkim udrugama) / aktivnost A2
– pripremu tekstova, fotografija i prijelom sadržaja za 3 poučne ploče (osigurava Javna ustanova, temeljem Sporazuma o suradnji s Općinom Tounj) / aktivnost A3
– tisak poučnih ploča i oznaka za markacijske stupiće (sredstva se potražuju temeljem ovog natječaja) / aktivnost A4
– fizička realizacija dijela poučne staze: nabava građevnih elemenata (konstrukcija za poučne ploče i markacijski stupići i strelice) te  postavljanje poučnih ploča i markacija staze u prostor (sredstva Općine Tounj i dio sredstava koja se potražuju iz ovog natječaja) / aktivnost A5

 

Skip to content