Gospodarenje otpadom

tounj

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Općine Tounj  vrši tvrtka  „VOJNIĆ KOMUNALNAC “ d.o.o.  u kojem  Općina Tounj ima 1 % vlasništva temeljnog kapitala.

Mještani Općine  Tounj  razvrstavaju komunalni otpad (plastika, papir  – u vrećama,  a miješani komunalni otpad u kantama)  koji se odvozi  ponedjeljkom iz svih naselja Općine Tounj.

VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.          
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9          
Tel.: 047/811-442
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD
Naselja:
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare
  (DATUM ODVOZA) (DATUM ODVOZA)         (DATUM I DAN ODVOZA)  
MJESEC          MIJEŠANI OTPAD GLOMAZNI OTPAD                PLASTIKA/PAPIR  
STUDENI 14. i 28.11.     28.11. Ponedjeljak  
PROSINAC 12. i 28.12.   28.12. Srijeda
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.          
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9          
Tel.: 047/811-442
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD
Naselja:
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare
  (DATUM ODVOZA) (DATUM ODVOZA)         (DATUM I DAN ODVOZA)  
MJESEC          MIJEŠANI OTPAD GLOMAZNI OTPAD                PLASTIKA/PAPIR  
STUDENI 14. i 28.11.     28.11. Ponedjeljak  
PROSINAC 12. i 28.12.   28.12. Srijeda
VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.          
VOJNIĆ, Andrije Hebranga 9          
Tel.: 047/811-442
KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI TOUNJ U PERIODU OD 01.11. – 31.12.2022.GOD
Naselja:
Potok Tounjski, Gerovo, Bistrac, Rebrovići, Filičpovići, Kamenica, Kukača i Košare
  (DATUM ODVOZA) (DATUM ODVOZA)         (DATUM I DAN ODVOZA)  
MJESEC          MIJEŠANI OTPAD GLOMAZNI OTPAD                PLASTIKA/PAPIR  
STUDENI 14. i 28.11.     28.11. Ponedjeljak  
PROSINAC 12. i 28.12.   28.12. Srijeda
Zakonski propisi 

–  Zakon o gospodarenju otpadom  (NN 84/2021), link:  https://mingor.gov.hr/?id=7593&pregled=1&datum=Mon%20Feb%2015%202021%2015:54:11%20GMT+0100%20(srednjoeuropsko%20standardno%20vrijeme)#:~:text=Zakon%20o%20gospodarenju%20otpadom%20(NN%2084/21)

PRAVILNICI
Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22

 Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06109/12)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
 Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN  38/08)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/1448/14107/14,139/14,11/20197/20)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09143/1286/13Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN  103/14)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN  117/14)
 Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN  117/14)
 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN  50/15,56/19)
 Naputak o glomaznom otpadu (NN  79/15)
 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN  88/1578/16116/1714/2020 i 144/20)
Pravilnik o katalogu otpada (NN  90/15)
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN  99/15)
 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN  111/15)
 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN  114/15103/201856/19 )
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN  125/1590/1660/1872/1881/20)
 

Skip to content