Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2017./2018.

Natječaji
  • REPUBLIKA HRVATSKA
  • KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  • OPĆINA TOUNJ
  • OPĆINSKI NAČELNIK
  • Klasa: 604-01/17-01/01
  • Ur.broj: 2133/20-01-17-5

Tounj, 13. listopada 2017.

Temeljem članka 16. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Tounj (KLASA: 604-01/14-01/01), U.BROJ: 2133/20-03-14-4 donijetog 20. svibnja 2014. godine na 07. sjednici Općinskog vijeća Općine Tounj, Općinski načelnik općine Tounj objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima na području Općine Tounj
za školsku / akademsku godinu 2017./2018.

1. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Određuje se u školskoj godini 2017./2018. dodijeliti ukupno 4 stipendije učenicima

Određuje se u akademskoj godini 2017./2018. dodijeliti ukupno 4 stipendija studentima

Visina mjesečne stipendije učenicima i studentima u školskoj / akademskoj godini 2017./2018. iznosi kako slijedi:

učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno
studentima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno

Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu,
(Ministarstvo, županija i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije
od strane Općine Tounj za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

2. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

1. Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih
postignutih značajnih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti, umjetnosti i
športu. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija
darovitim učenicima i studentima jesu:

Opći uspjeh,
Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,
Top 10 studenti
Natjecanje, nagrade, priznanja
2. Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu stipendija učenicima i
studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja i učenicima i studentima slabijeg
socijalnog stanja jesu:

Opći uspjeh
Materijalni status
Deficitarnost zanimanja
Sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu.
Socijalni status
Zdravstveni status

3. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku od 15 dana od dana objave u prostorijama Općine Tounj.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u prostorijama Općine Tounj. Uz zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju se natječu:

Potvrda o prebivalištu
Rodni list (preslika)
Domovnica (preslika)
Potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
Svjedodžba prethodnog razreda srednje škole (preslika ovjerena u školi), za studente potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena prethodne godine studija
Dokaz o ranije završenom školovanju (potvrda od stane škole) – samo za učenike
Potvrda o redovnom školovanju za brata / sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva
Potvrda o prosjeku primanja za razdoblje od 01.01. do 30.09. tekuće godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili HZMO
Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članova domaćinstva
Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija za teže kronične bolesti kandidata ili članova uže obitelji (roditelji, brat, sestra)
Odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
Dokaz – potvrda od strane visokog učilišta / fakulteta da se student nalazi među 10% najbolje plasiranih studenata na svojoj godini studija (ako se nalazi)
Dokazi o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima te objavljenim radovima (ako ih ima)
Potvrda o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu.

4. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Korisnik stipendije dužan je za vrijeme korištenja stipendije obavijestiti davatelja stipendije o promjeni adrese stanovanja, prebivališta, kao i svim promjenama koje su bitne za korištenje stipendije, u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

Ukoliko korisnik stipendije prekrši bilo koju ugovorom preuzetu obvezu, davatelj stipendije ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i to u slučajevima ako:

Ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ponavlja godinu ili ne postigne prosjek određen člankom 8 Pravilnika o stipendiranju
Ako ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku zaključivanja Ugovora
Ako korisnik stipendije u međuvremenu ostvari stipendiju po drugom osnovu
Ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora
Ukoliko kod korisnika stipendije nastupe okolnosti gore navedene, odluku o uvjetima i načinu povrata stipendije donosi općinski načelnik Općine Tounj na prijedlog Povjerenstva.

Odobrena stipendija stavlja se u korištenje nakon zaključenog ugovora.
Stipendija se isplaćuje mjesečno, za učenike počev od mjeseca rujna, a za studente počev od mjeseca listopada tekuće godine za koju je stipendija odobrena.

Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj i na broj telefona 563 – 003.

NEPOTPUNA I NEPRAVOVREMENO DOSTAVLJENA DOKUMETACIJA NEĆE BITI RAZMATRANA

OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK : ing. Ivica Sopek

 

Prijašnje vijesti

JAVNI NATJEČAJ Za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme – ukopnik- jedan izvršitelj ( m )

tounj

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2020/21.

tounj

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

tounj

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content