JAVNI  NATJEČAJ za zapošljavanje administrativnog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj 

Natječaji
 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 • OPĆINA TOUNJ
 • Klasa:    112-01/20-01/01 
 • Ur.broj:  2133/20-01-20-3
 • Tounj,    16. srpnja 2020.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) članka 5. stavak 4. 

Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj („Glasnik Karlovačke županije“ br. 34/20), Odluke o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje javnog natječaja za zapošljavanje djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu na radnom mjestu administrativnog referenta na neodređeno radno vrijeme – jedan izvršitelj 

od 06. srpnja 2020. godine ( „Glasniku Karlovačke županije“ br. 36/20) i članka 50. Statuta Općine Tounj („Glasnik Karlovačke županije“ br. 12/20).

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ raspisuje JAVNI  NATJEČAJ

za zapošljavanje administrativnog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tounj

Za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme

 • administrativni referent – jedan izvršitelj   

UVJETI

 • VŠS
 • stručne spreme društvenog, tehničkog ili ekonomskog smjera
 • radno iskustvo minimalno 3 godine u lokalnoj  samoupravi na sličnim poslovima i poznavanje rada na računalu
 • hrvatsko državljanstvo
 • vozačka dozvola   B-kategorije
 • položen stručni državni ispit

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI

 • kratki životopis
 • preslika domovnice
 • preslika svjedožbe o završenoj školi – stručnoj spremi
 • dokaz o radnom  iskustvu
 • preslika vozačke dozvole B-kategorije
 • preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci
 • Obavezan  je probni rok od šest mjeseci  i  puno radno vrijeme.
 • Pismene prijave podnose se  u roku  od  8  dana  od  objave  javnog natječaja  u dnevnom tisku  i na web stranicama Općine Tounj  na adresu

OPĆINA  TOUNJ,   Linije 3/B,   47264  TOUNJ

s naznakom:  «ZA  JAVNI   NATJEČAJ  ZA  ZAPOŠLJAVANJE»  „NE  OTVARAJ”

OPĆINSKI  NAČELNIK

ing. Ivica Sopek v.r.

Prijašnje vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija

tounj

NATJEČAJ za dodjelu STIPENDIJA UČENICIMA i STUDENTIMA za školsku/akademsku godinu 2017/18.

tounj

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Društveni dom Zdenac

tounj
Skip to content