JAVNI NATJEČAJ – za prijam u službu namještenika u odjel Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj – Vlastiti pogon

NatječajiVijesti

OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU TESTIRANJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2023 GODNU-OBAVIJESTI I UPUTE


 • REPUBLIKA HRVATSKA
 •  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 • OPĆINA  TOUNJ
 • JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
 • KLASA: 112-01/23-01/ 01
 • URBROJ: 2133-20-01-22-02
 • Tounj, 13. veljače 2023.  godine

Na temelju članka 17. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu namještenika

u odjel Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tounj  – Vlastiti pogon

 

za radno mjesto

1)         Namještenik/ica za obavljanje poslova građevinskog majstora, 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme  uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

2)         Namještenik/ica za obavljanje poslova ukopnika, 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Posebni uvjeti za prijam u službu;

 • niža stručna sprema, osnovna škola,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • jedna godina radnog iskustva na sličnim poslovima,

Kandidati moraju ispunjavati opće i obvezne posebne uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 • preslik potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • preslik vozačke dozvole,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci (preslik),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (potpis na izjavi ne treba ovjeravati),
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen natječaj
 • preslik potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće radno iskustvo (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u natječaju pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13, 152/14,39/18 i 32/20)  uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 48.f citiranog Zakona.

Svi prilozi mogu biti u neovjerenoj preslici.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat će dostaviti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv navedene obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Postupak natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja obuhvaća pisano testiranje i intervju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine  Tounj, www.tounj.hr  objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Tounj objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Tounj, Linije 3b, Tounj, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje uz naznaku /natječaj za Namještenika/-ica za obavljanje poslova građevinskog majstora

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Tounj

Link na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja:

Link na stranicama Narodnih novina:

112-23-01 – JAVNI NATJEČAJ ZA PRIMJEM U SLUŽBU (1)

Prijašnje vijesti

Uskoro – Tounjski plemeniti pljesnivac

tounj

HT implementirao besplatan WIFI internet u Samoboru i općinama Pučišća, Tounj i Trpanj

tounj

JAVNI NATJEČAJ U PODUZETNIČKOJ ZONI VRTAČA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKIH PARCELA ZA OTVARANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO UPU-4 RADNE ZONE VRTAČA I/1 VRTAČA I PROSTORNO PLANSKOJ DOKUMENTACIJI OPĆINE TOUNJ

tounj
Skip to content