JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOUNJ

Natječaji Vijesti

29.04.2022.


IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU – PROČELNIK OT

 

22.04.2022.


 

14.04.2022.


 


 

08.04.2022.


             

 • REPUBLIKA HRVATSKA
 •  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 •      OPĆINA TOUNJ
 • OPĆINSKI NAČELNIK
 • KLASA: 112-01/22-01/ 01
 • URBROJ: 2133-20-01-22-9

Tounj, 8. travnja 2022. godine

 

Temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – u nastavku teksta: Zakon), a u vezi s člankom 53a. stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje

PROČELNIKA / PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

OPĆINE  TOUNJ

1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

– poznavanje rada na računalu

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine za uspješno upravljanje upravnim tijelom.

Iznimno, na radno mjesto pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke, odnosno stručni prvostupnik pravne ili ekonomske struke koji ima najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje, ako se na Javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. Zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17).

Sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 74/10, 125/14), osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Sukladno odredbi članka 14. Zakona, osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, OIB, adresa e-pošte), naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje te vlastoručni potpis.

Kandidati su uz prijavu na javni natječaj obvezni priložiti:

 1. vlastoručno potpisanu prijavu
 2. životopis
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
 4. preslik rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije – ako je potrebno*
 5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 6. dokaz o ukupnom radnom iskustvu – elektronički zapis – potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 8. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama)
 9. vlastoručno potpisanu izjavu da u odnosu na njega ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. Zakona
 10. preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit)
 11. dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata).

* Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u RH.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista, i sl.)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja je podnijela nepotpunu prijavu neće biti pozvana na dopunu dokumentacije.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. stavku 1. i 2. Zakona. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21)uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://gov.hr/hr/prednost-pri-zaposljavanju/916, https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda, i sl). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja se provodi putem pisanog testiranja i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Tounj,  www.tounj.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Tounj bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se na adresu:  Općina Tounj, s naznakom: »Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela – ne otvaraj«,  Linije 3b, 47264 Tounj , u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Općine Tounj, Linije 3b, Tounj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisivanja natječaja ne mora se izabrati kandidat, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi ni jedan kandidat.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Tounj kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obujmu i samo u svrhu provedbe natječaja, od ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Tounj s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

      OPĆINSKI NAČELNIK

      OPĆINE TOUNJ

     Ivica Sopek, ing.

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA-PROČELNICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA(DOC)

Prijašnje vijesti

Projekt za financiranje i program razvoja

tounj

JAVNI RADOVI U 2017. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ

tounj

POZIV NA JAVNU PREZENTACIJU

tounj

Komentiraj

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

Skip to content