JAVNI NATJEČAJ za izbor direktora Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske

NatječajiVijesti

Na temelju članka 18. stavka 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine”, broj 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine” 13/22), članka 23. stavka 6. Statuta Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske (”Glasnik Karlovačke županije”, broj 20/22) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske donesenoj na sjednici dana 29. lipnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor direktora Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

 

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (”Narodne novine”, broj 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine”, broj 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (”Narodne novine”, broj 13/22)  kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
 3. znanje jednog stranog jezika
 4. znanje rada na osobnom računalu
 5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske, na temelju strateških dokumenata koji se

odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica. 

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (”Narodne novine”, broj 52/19 i 42/20).

 

II.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu – elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, presliku potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslika ugovora o radu, rješenje i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa) ili vlastoručno potpisana Izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika
 • dokaz o poznavanju rada na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana Izjava da poznaje rad na računalu;
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske vlastoručno potpisan
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
 • dokaz ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, odnosno, ako takve podatke nije moguće pribaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva.

 

Napomena:
U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

III.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Predsjednik Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske imenuje povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Kandidati će biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja razgovora telefonskim putem i putem elektroničke pošte. Nakon provedenog postupka javnog natječaja povjerenstvo će predložiti kandidata za direktora turističke zajednice područja.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.
Na temelju provedenog javnog natječaja, Turističko vijeće donosi Odluku o imenovanju direktora Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske na mandat od 4 (četiri) godine.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

IV.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s
naznakom: „Javni natječaj za direktora – NE OTVARATI“ na adresu: Turistička zajednica područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske, Ogulinska 12, 47303 Josipdol, osobno u uredu Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske u uredovno radno vrijeme ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 15.07.2022.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice područja Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske.

 

Turističko vijeće TZP Smaragdnih rijeka i dolina u srcu Hrvatske

KLASA: 334-04/22-01/3

URBROJ: 2133-13-1-22-1

 

 

Prijašnje vijesti

Općina Tounj – javni radovi, pomoć zajednici

tounj

Vodovod izgradnja u tijeku

tounj

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednje škole i studentima na području Općine Tounj za školsku / akademsku godinu 2021./2022.

tounj
Skip to content