JAVNI NATJEČAJ 01/2019. ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

0
548

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOUNJ
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 363-01/19-01/05
Ur.broj: 2133/20-01-19-4

Tounj, 14. kolovoza 2019.

Na temelju članka 104. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine 68/1/8), članka 50. Statuta Općine Tounj (GKŽ 07/2018) Odluke o dimnjačarskoj službi (GKŽ 36/2010) i Odluke Općinskog načelnika od 13. kolovoza 2019. godine objavljuje se:

JAVNI NATJEČAJ 01/2019.

ZA DODJELU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela koncesije za obavljanje dimnjačarske
djelatnosti na području Općine Tounj, na rok od 10 (deset) godina.

II Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje
su registrirane za obavljanje djelatnosti navedene u točci I.

III Ponudi se prilaže:
• popunjeni i ovjereni Ponudbeni troškovnik sukladno Zakonu o obavljanju dimnjačarskih poslova
• preslika izvoda iz sudskog registra ili preslika obrtnice
• podaci o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti ponuditelja
• reference o do sada obavljenim poslovima

IV Kao kriteriji koji će se prvenstveno uzimati u obzir prilikom odabira najpovoljnije
ponude biti će osim najniže cijene i što bolja tehnička i kadrovska ekipiranost
ponuditelja te visina, odnosno % naknade koja će se na ime dobivene koncesije
godišnje uplaćivati u korist Proračuna Općine Tounj.

V Ponude se dostavljaju na adresu: OPĆINA TOUNJ, Linije 3 B, 47264 TOUNJ
u zatvorenim omotnicama s naznakom: “Ponuda za koncesiju – ne otvarati”,
najkasnije do 29. kolovoza 2019. godine do 12.00 sati, a javno otvaranje ponuda
kojem zainteresirani ponuditelji mogu biti nazočni, biti će isti dan u 14.00 sati.

Informacije o ovom Javnom natječaju zainteresirani mogu dobiti svaki radni dan
u vremenu od 09,00 do 13,00 sati na broju telefona 047/563-003.

Osoba za kontakt – Općinski načelnik – ing. Ivica Sopek mob. 098 365-156.

VI O odabiru najpovoljnije ponude svi će ponuditelji biti obaviješteni u roku od 15 dana
od dana donošenja Odluke o dodjeli koncesije.

OPĆINSKI NAČELNIK:

ing. Ivica Sopek v.r.