Etički kodeks

0
247

Na temelju članka 52. Statuta Općine Tounj (Glasnik Karlovačke županije 16/2013), OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE TOUNJ dana 25. rujna 2013. godine donosi
ETIČKI KODEKS SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA OPĆINE TOUNJ

Komentiraj