Općina

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...

Dan broja π

Ove školske godine svi učenici PRO Lucije Capan obilježili su vrlo važan dan za sve matematičare, a to je Dan broja π. Dan broja...

Karta tounja – ploča

Tekst i prijevod za ploču  karta Tounj (download .doc dokument) Ploča -Tounj karta (pdf download)