Općina

Obavijest korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva

Obavještavaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva za zimu 2016./17. trebati popuniti...

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba s prebivalištem na...

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:      112-07/16-01/02 URBROJ:   2133/20-01-16-2   Tounj,       05. travnja 2016. Sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje mjera za poticanje zapošljavanja putem Nacionalnog...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...