Općina

DONEŠENE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TOUNJ ZA 2014.

I DONESEN PRORAČUN OPĆINE TOUNJ ZA 2015. GOD. I SMANJENE DOTACIJE POLITIČKIM STRANKAMA SA DOSADAŠNJIH 1.000,00 kn NA 100,00 kn PO VIJEĆNIKU NA 9....

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tounj

OPĆINA TOUNJ OPĆINSKI NAČELNIK Klasa: 370-01/16-01/01 UR.Broj: 2133/20-01-16-6 Tounj, 03.03. 2016.   Na temelju članka 38. Statuta općine Tounj ( „ Glasnik Karlovačke županije“ 16/13) i  Odluke općinskog vijeća o...

Veliki radovi HEP – a u naselju Rebrovići na novoj elektifikaciji i kalibriranju...

NASELJE REBROVIĆI  ( Brletići, Capani, Orljak ) veliko su gradilište ELEKTRE Pogon Ogulin jer se u potpunosti zamjenjuju stare žice i vrši novo kabliranje...